• Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /

Nová Zbrojovka, Brno
2018

team: Lenka Ľuptáková, Petr Pelčák, David Vahala
dopravní řešení: Petr Soldán
landscaping: Eva Wagnerová

Koncepce
Návrh užívá tradiční urbanistické typologické prvky a situace a řadí je v urbánní textuře. Typologická srozumitelnost a urbanistická kompaktnost přináší území snadnou orientaci, bezpečí a ekonomické užívání.

Uliční a komunikační síť
Vytvořená uliční síť navazuje ve směru rovnoběžek na uliční síť Husovic na pravém břehu řeky Svitavy. Ve směru poledníku, tedy S–J, je uliční síť určena dvěma již existujícími, historickými komunikacemi v území Zbrojovky. Tyto dvě existující komunikace jsou doplněny o ústřední parkovou ulici. Ta na severu překračuje Svitavu a propojuje území s Tomkovým náměstím a tedy s VMO. Druhá nová ulice v severo-jižním směru je vedena podél železniční trati a nejjednodušším způsobem tak řeší kritickou hranu styku s železničním náspem. Východním směrem se nabízí novu čtvrť propojit průjezdem pod tratí s ulicí Kosmákovou, která by tvořila nejkratší spojení s centrem Nových Židenic – Starou osadou.

Hlavní náměstí
Takto vzniklá bloková textura území je rozdělena centrálním veřejným prostorem – hlavním náměstím s historickou industriální budovou kotelny využitou jako společenské a komunitní centrum ve svém středu. Toto náměstí rovněž spojuje městskou strukturu čtvrtě se železniční stanicí a navazujícím terminálem MHD, a tak území zajišťuje komfort snadného transportu a dostupnosti. Tím, že na náměstí situujeme všechny důležité veřejné funkce a služby v území, umisťujeme vstup na nádraží, dopravní terminál, parkurový/skateový park (čili hřiště teenagerů), komunitní (čili kulturní a sportovní) centrum, obchody a služby v parteru a obytné i administrativní budovy v patrech i pěší trasy do Husovic (lávka přes Svitavu) i do Židenic (podchod pod tratí) vytváříme veřejný prostor, kde se nutně musí pohybovat velký počet lidí. Touto koncentrací funkcí a pohybu vytváříme srdce celé čtvrti, které bude živé po celý den vč. večera po všechny dny v týdnu. Atraktivita tohoto místa přinese atraktivitu celé nové čtvrti.

Brány nové čtvrti
Výšková stavba u náměstí vytváří symbolickou „bránu“ při hlavním vjezdu do čtvrti od centra města ulicí Šámalovou a současně tvoří znak, kterým se nová čtvrť zviditelňuje v siluetě města. Zábrdovické koupaliště se novým vstupem obrací k nové čtvrti právě v těchto živých místech navazujících na dopravní terminál. Vjezd z centra do území je také nejvhodnějším místem pro umístění školy (návaznost na MHD), která svými venkovními i halovými (tělocvična) sportovišti vhodně navazuje na areál lázní a společně tvoří Leisure zázemí celé nové čtvrti.  Motiv brány je navržen také na dalším vjezdu do území od centra v Lazaretní ulici, zde ho spoluvytváří historická budova ředitelství. Na opačné straně tvoří motiv příjezdu do čtvrti mosty.

Nábřeží
Bloková struktura zástavby je na severním a západním obvodu doplněna říčním nábřežím, na něž je navržena rozvolněná řada bodových domů – „nájemních vil“. Ty navazují na linii „Beranky“ využité pro lofty a na severu se rozpadávají do volné sestavy „rozpohybované“ říčním meandrem. Meandr řeky současně považujeme za nejatraktivnější místo nábřeží, a to i vzhledem k vizuální kvalitě zástavby protějšího břehu (romantické industriální motivy) a těsnému sousedství nového městského mostu do Husovic jako nejkratší cestě k tramvaji do centra města. Proto zde navrhujeme umístit nejatraktivnější bydlení ve skupině „tančících vil“ a k řece doširoka otevřeném obytnému bloku – Belvedéru.

Doprava
Jednou z hlavních nutností projektu je zrušení dopravního odříznutí řešeného území a jeho napojení jak na vyšší dopravní systém – velký městský okruh (VMO), tak na centrum města i na trasy MHD. Současně se zavedením dopravy do území nám jde o to, aby v něm nevznikly dopravní koridory, které by zatížily a tím znehodnotily části nové městské čtvrti. Proto hlavní napojení na VMO je navrženo tak, že přímý průjezd územím je znemožněn, resp. po příjezdu do území se dopravní proud rozpadá do dvou tras po jeho obvodu, zatímco centrální komunikace procházející čtvrtí je pěší. Za důležité pokládáme rovněž zbudování mostu do Husovic ve stopě ulice Svitavská, který je běžným městským mostem, jenž by byl postaven jako součást developmentu brownfieldu a umožnil jeho okamžité napojení na VMO ulicí Dukelskou a dále zavedení stávajících trolejbusových linek. Tento most tedy zajistí napojení území na vyšší dopravní systém i jeho obsluhu MHD hned v první fází transformace. Rovněž zpřístupní zastávky tramvaje v ulici Nováčkově. Po zrušení železniční tratě mezi v důsledku vybudování nového hlavního nádraží vznikne v parku ve stopě této tratě rychlé cyklospojení s centrem města. Ostatní dopravní napojení území jsou v dlouhodobě uvažovaných trasách – ulicí Lazaretní, Šámalovou a Markéty Kuncové. Důležitým aspektem návrhu je dobré propojení území nové čtvrti s železniční stanicí Židenice jejím rozšířením na západní stranu trati do čela hlavního náměstí a v návaznosti na ni vybudování dopravního terminálu přesunutím trolejbusových a autobusových zastávek ze Staré Osady právě sem. Tak vznikne důležitý přestupní uzel integrovaného dopravního systému města.