• Císařský ostrov, Praha

  Císařský ostrov, Praha

  1 /
 • Císařský ostrov, Praha

  Císařský ostrov, Praha

  1 /
 • Císařský ostrov, Praha

  Císařský ostrov, Praha

  1 /
 • Císařský ostrov, Praha

  Císařský ostrov, Praha

  1 /
 • Císařský ostrov, Praha

  Císařský ostrov, Praha

  1 /
 • Císařský ostrov, Praha

  Císařský ostrov, Praha

  1 /
 • Císařský ostrov, Praha

  Císařský ostrov, Praha

  1 /

Císařský ostrov, Praha
2015, vyzvaný soutěžní workshop, vítězný návrh

team: Martin Jireš, Jan Kubát, Petr Pelčák, Marcela Uřídilová (vedoucí projektu), Miroslava Zadražilová
spolupráce:  Václav Malina, Miloslav Šindlar, Eva Wagnerová
zadavatel: IPR MHMP

Před půl stoletím bylo uskutečněno rozhodnutí proměnit Císařský ostrov v industriální území. Nezvratnost tohoto aktu byla nedávno stvrzena rozšířením čistírny odpadních vod na tři čtvrtiny ostrova. Zničen tak nebyl jen jeho krajinný a místotvorný potenciál, nevratně poškozena tím byla celá Trójská kotlina, údolní niva Vltavy i samotná řeka v citlivém místě jejího opouštění města, znemožněn harmonický přechod města do příměstské krajiny. Cílem našeho návrhu je rozsah těchto škod eliminovat a vytvořit užitně i esteticky platné místo v říčním údolí na okraji města. Protože nová vodní linka „ucpává“ řeku i ostrov, bude její objem minimalizován. Břehy ostrova tak budou uvolněny pro přírodu, zejména pro ponechání vzrostlých stromů a pro rozliv řeky. A též pro člověka. Císařský ostrov je dlouho místem jezdeckého sportu i relaxace. Hipostezky vytvoří vyjížďkový okruh po celém jeho obvodě. Ten bude předělen novým korytem řeky. Řeka (s rozšířeným, revitalizovaným hlavním korytem a přírodě blízkým charakterem) získá prostor pro vedení vysoké vody a ryby pro migraci proti proudu. Vznikne též atraktivní prostředí pro návštěvníky: přístupná meandrující vodní hladina.
Obsypy stavby nové čističky nebudou provedeny, čímž se zmírní znetvoření terénu ostrova a ponechá přírodní charakter břehů. Rovněž tak zůstane zachována stávající pobřežní vegetace stromů, jejichž vzrostlé koruny budou od počátku krýt industriální stavbu. Její stěny budou provedeny z tmavě probarveného betonu, který bude porostlý mechy a lišejníky a takto „zneviditelněný“ se zapojí do krajinného rámce. Tato přibližně čtyři metry vysoká tmavá masivní stěna pokrytá rostlinami má svoji analogii v temných skalách levého vltavského břehu tvořících pozadí ostrova. V dopracování soutěžního projektu byla z důvodu proveditelnosti v době realizace NVL betonová stěna zaměněna za obsyp tvarovaný do terasových stupňů.
V jeho přírodním reliéfu tak bude umístěn geometricky přesný objekt – dílo člověka, avšak měřítkem odpovídající měřítku krajiny. Na střeše je navržena prostá louka, specifická vegetace suchých enkláv typická na skalách Podbaby. Na ní se budou pást ovce a volně pohybovat lidé. Také visuální zažití krajinné barokní osy i městských čtvrtí a příměstské krajiny z vyvýšené luční terasy přinese větší identifikaci s městem i místem. Tam, kde to je možné, bude úpravami vegetace i řeky připomenuta historická podoba krajiny (výsadba stromů ve stopě původního meandru, zvýšení hladiny Staré říčky v západní části ramene). V „přírodním území“ bude podpořena sukcese a iniciován přírodě blízký prostor s biotopy „divoké přírody“. Naopak nové obslužné funkce budou umísťovány v území, které již přírodní charakter nezvratně ztratilo.