• Družstevní bytové domy, Brno – Přízřenice

  Družstevní bytové domy, Brno – Přízřenice

  1 /
 • Družstevní bytové domy, Brno – Přízřenice

  Družstevní bytové domy, Brno – Přízřenice

  1 /
 • Družstevní bytové domy, Brno – Přízřenice

  Družstevní bytové domy, Brno – Přízřenice

  1 /
 • Družstevní bytové domy, Brno – Přízřenice

  Družstevní bytové domy, Brno – Přízřenice

  1 /
 • Družstevní bytové domy, Brno – Přízřenice

  Družstevní bytové domy, Brno – Přízřenice

  1 /
 • Družstevní bytové domy, Brno – Přízřenice

  Družstevní bytové domy, Brno – Přízřenice

  1 /
 • Družstevní bytové domy, Brno – Přízřenice

  Družstevní bytové domy, Brno – Přízřenice

  1 /
 • Družstevní bytové domy, Brno – Přízřenice

  Družstevní bytové domy, Brno – Přízřenice

  1 /

Družstevní bytové domy, Brno – Přízřenice

2022 – 202?

team: Richard Čech, Jakub Hanžl (vedoucí projektu), Petr Pelčák, Anna Sergeeva, Petr Soldán/doprava, Eva Wagnerová/krajina
investor:   Statutární město Brno

 

Navržená forma zástavby propojuje stávající urbánní strukturu předměstské vsi Přízřenice s plánovanou spíše městskou strukturou zástavby podél hlavní ulice nového rozvojového území v pásu bloků sousedícím na západě. S nynějším charakterem Přízřenic má společnou výškovou hladinu a měřítko, s budoucím podél uliční radiály s tramvají potom urbánní strukturu bloků. S tímto ohledem k propojení nového se starým, a tedy vytvoření celku je navržena kompaktní forma zástavby. Ta přináší nejen úsporu stavebních nákladů, ale především při splnění požadovaného počtu a velikosti bytů umožňuje vytvoření nízkopodlažního bydlení, a tak velikostí koresponduje se současnou podobou okolí.

Jednoduché hmoty budov zemitých odstínů omítek jsou ověnčeny bílými krajkami verand a pavlačí. Ty společně s popínavou zelení a stromy v ulicích dávají souboru plasticitu a příjemné měřítko odpovídající okolní zástavbě. Materialita návrhu – tedy omítky fasád a dřevo zádveří i okenních rámů – odpovídá charakteru okolní vesnické zástavby, stejně jako měřítko vytvořené velikostí okenních otvorů a předsazených verand a pavlačí. Návrh vytváří velké nezastavěné plochy zahradních dvorů a zachovává stávající kvalitní vegetaci – alej na východní hraně území, ze které vytváří osu pobytového veřejného prostoru, parku či návsi na styku navržené a existující zástavby.

Všechny ulice, vyjma průběžné obslužné příčky na západní hraně zástavby, tedy na straně odvrácené od dnes zastavěného území Přízřenic, jsou navrženy jako obytná zóna s omezením rychlosti na 30 km/h a řadou opatření neumožňujících přímou, a tedy rychlou jízdu a jsou osázeny stromy. Všechna parkovací stání budoucích obyvatel jsou umístěna v podzemní garáži. Na nároží v ulici Moravanské je navržena provozovna obchodu či služeb (pekárna, bistro, kavárna apod.).

Nová zástavba je situována na pole západně od dnešních Přízřenic, dřívější vesnice, jež je nyní předměstím Brna. Její měřítko a atmosféra určovaly hledání formy nové městské bytové výstavby. Ta vstupuje do území s respektem k jeho příměstského charakteru. Na rozdíl od všech předešlých záměrů využití území navrhuje jeho zástavbu jako výhradně nízkopodlažní (dvoupatrovou, v severních křídlech dvorů s jedním ustoupeným podlažím). Její materialita je odrazem svého okolí, omítky fasád a dřevo zádveří i okenních rámů odpovídá charakteru okolní původně vesnické zástavby, stejně jako měřítko vytvořené velikostí okenních otvorů a předsazených verand a pavlačí.

Zvolená urbanistická typologie přináší velké vegetační plochy zahradních dvorů a zachovává stávající stromořadí při ulici Moravanské a javorovou alej na východní hraně území, která je osou navrženého pobytového veřejného prostoru. To vše společně vytváří kvalitu čili obytnost prostředí.