• Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /
 • Nová Zbrojovka, Brno

  Nová Zbrojovka, Brno

  1 /

Nová Zbrojovka, Brno
2018

team: Lenka Ľuptáková, Petr Pelčák, David Vahala
dopravní řešení: Petr Soldán
landscaping: Eva Wagnerová

Koncepce

Návrh nové čtvrti pro 12 tisíc obyvatel a 12 tisíc pracujících v ploše brownfieldu bývalé zbrojní továrny užívá tradiční městské typologické prvky a situace a řadí je v urbánní textuře. Takto založená prostorová srozumitelnost a urbanistická kompaktnost přináší území snadnou orientaci, bezpečí a ekonomii užívání.

Uliční a komunikační síť

Vytvořená uliční síť navazuje ve směru rovnoběžek na uliční síť Husovic na pravém břehu řeky Svitavy. Ve směru poledníků je určena dvěma existujícími komunikacemi v areálu továrny. Ty jsou doplněny o ústřední parkovou ulici, která na severu překračuje Svitavu a propojuje území s Tomkovým náměstím a tedy s velkým městským okruhem.

Hlavní náměstí

Takto vzniklá bloková textura je ve směru kolmém k řece rozdělena centrálním veřejným prostorem – hlavním náměstím s historickou industriální budovou kotelny využitou jako společenské a komunitní centrum. Náměstí rovněž spojuje městskou strukturu čtvrtě se železniční stanicí a navazujícím terminálem MHD, a tak ji zajišťuje komfort snadné dostupnosti. Tím, že na náměstí umisťujeme všechny důležité veřejné funkce a služby, vč. parkurového/skateového parku (čili hřiště teenagerů), vytváříme veřejný prostor, kde se nutně musí pohybovat velký počet lidí. Touto koncentrací funkcí a pohybu vznikne srdce čtvrti, které bude živé po celý den vč. večera po všechny dny v týdnu. Atraktivita tohoto místa přinese přitažlivost celé nové části města.

Brány nové čtvrti

Výšková stavba u náměstí tvoří symbolickou bránu při hlavním vjezdu do území od centra města a současně se jí nová čtvrť zviditelňuje v jeho siluetě. Motiv brány je navržen také na dalším příjezdu od centra v Lazaretní ulici – zde ho spoluvytváří historická budova ředitelství továrny. Na Husovické straně tvoří motiv příjezdu do čtvrtě mosty.

Nábřeží

Blokovou strukturu zástavby na severním a západním obvodu doplňuje městské nábřeží, skrze něhož se celá čtvrť obrací k řece. Na nábřeží je totiž navržena řada drobnějších bodových domů umožňující průhledy z ulice k vodě. Je pokrčováním uliční fronty založené nejstarší tovární budovou tzv. „Berankou“, která spolu s několika dalšími zachovalými objekty připomíná historii území. Otevřená zástavba nábřeží se na severu rozpadá do volné sestavy domů „rozpohybované“ říčním meandrem. Zákrutu řeky považujeme za nejatraktivnější místo nábřeží, a to i vzhledem k vizuální kvalitě zástavby protějšího břehu (romantické industriální motivy) a sousedství nového mostu do Husovic jako nejkratší cestě k tramvaji do centra města. Proto zde navrhujeme umístit s řekou prostorově i vizuálně spojené bydlení ve skupině „tančících vil“ a k meandru doširoka otevřeném obytném bloku – Belvedéru.

Doprava

Jedním z cílů projektu je zrušení dopravního odříznutí dnešního brownfieldu. Současně se zavedením dopravy nám jde o to, aby zde nevznikly dopravní koridory, které by zatížily a tím znehodnotily části nové městské čtvrti. Proto hlavní napojení je navrženo tak, že přímý průjezd územím je znemožněn, resp. po příjezdu do něj se dopravní proud rozpadá do dvou tras po jeho obvodu, zatímco centrální komunikace procházející čtvrtí je pěší. Za důležité pokládáme rovněž zbudování mostu do Husovic ve stopě ulice Svitavská. Jde o běžný městský most, jenž by byl postaven jako součást developmentu brownfieldu a umožnil hned v první fázi jeho okamžité napojení na velký městský okruh ulicí Dukelskou a také přivedení stávajících trolejbusových linek. Důležitým aspektem návrhu je dobré propojení nové čtvrti s železniční stanicí Židenice jejím rozšířením na západní stranu trati do čela hlavního náměstí a v jeho sousedství vybudování dopravního terminálu přesunutím trolejbusových a autobusových zastávek ze Staré Osady právě sem. Tak tu vznikne důležitý přestupní uzel integrovaného dopravního systému města.