• Špitálka, Brno

  Špitálka, Brno

  1 /
 • Špitálka, Brno

  Špitálka, Brno

  1 /
 • Špitálka, Brno

  Špitálka, Brno

  1 /
 • Špitálka, Brno

  Špitálka, Brno

  1 /
 • Špitálka, Brno

  Špitálka, Brno

  1 /
 • Špitálka, Brno

  Špitálka, Brno

  1 /

Špitálka, Brno
2019, veřejná soutěž, 2. cena

team: Jakub Czapek, Petra Fialová, Karolína Langnerová, Filip Musálek,  Petr Pelčák, David Vahala (vedoucí projektu)
zadavatel: Statutární město Brno

Koncepce

Programem je město. Tedy zacházení s veřejnými prostory a určení jejich charakteru a kvality. A na tom závislá obytnost prostředí. Jednoduchá strategie: práce s urbanistickou typologií, čili se srozumitelnými typy městských prostorů. Propojujeme v minulosti založené fragmenty zástavby v celek městské čtvrti. Tu napojujeme na okolní město ulicemi navazujícími na ty existující na hranicích území. Nové a staré je sjednoceno měřítkem zástavby. Architektonicky artikulujeme všechny situace a tak vytváříme místa, která zase vytváří městskou atmosféru. Návrh je konkrétní a v určitých aspektech je ideálním obrazem možného města, ale je současně flexibilní: každé navržené řešení a jeho forma má alternativu a počítá s postupnou realizací a v čase se otevírajícími možnostmi vytvoření kompaktního města.

Urbánní textura území

Urbanistická struktura nové čtvrti pro 25 tisíc obyvatel je založena městskými bloky obvyklé velikosti, avšak často nepravidelného tvaru. To proto, že uliční síť vychází ze stávajících, mnohdy nedokončených ulic, propojuje fragmenty městské zástavby, navazuje na trasování ulic v okolí. Vytvoření provázané textury města napojením nových ulic na existující na hranicích řešeného území je významným aspektem návrhu. Tím je také provázání staré a nové zástavby: měřítko a velikost nových uličních front navazuje na ty existující. Dalším principem je strukturování zástavby dle majetkové mapy. Tedy umístění ulic či veřejných prostorů na liniích majetkových hranic tak, aby ulice vytvářely přirozený dělící prostor neomezující možnosti developmentu ploch jednotlivých vlastníků. Důležitými prvky nové části města jsou revitalizované historické průmyslové objekty.

Urbanismus a jeho určující prvky: hlavní náměstí, nábřeží, centrální park, tovární náhon

Urbanistická struktura čtvrti je utvářena veřejnými prostory: ulicemi, náměstími a piazzettami. Středem čtvrti je jednak centrální park v místě dnešní železniční trati, jednak centrální náměstí, v jehož ploše se nachází historická budova městské teplárny. Ta je využita jako muzeum brněnského průmyslu či jako komunitní a volnočasové centrum. (Po výstavbě moderního tepelného zdroje ve volné ploše v sousedství teplárenské haly budou její přístavby odstraněny a budově navrácena její forma z roku 1930.) Mimořádným krajinným prvkem území je řeka Svitava, ke které se zástavba čtvrti otevírá. Vyšší bodové obytné budovy na nábřeží zviditelňují polohu řeky v obraze města. Dalším výjimečným prvkem čtvrti je tovární náhon, který jí svými křivkami diagonálně protéká. Území bezprostředně sousedící s jeho korytem má specifický charakter. Pěší linie podél náhonu procházející dvory bývalých továren s nově využívanými industriálními objekty je atraktivním „alternativním“ prostorem města, který dává čtvrti osobitý charakter.

Nová městská třída a dopravní spojení sever – jih

Třída je živou městskou ulicí s obchodním parterem zajišťující chybějící dopravní obsluhu. Počet jízdních pruhů je redukován z dosud plánovaných čtyř na dva nejenom proto, že čtyřpruhovou vozovku nelze územím provést bez brutálních demolic jeho historické stavební substance, nýbrž také proto, že významnou část dopravní práce v severojižním směru přebírá nově navržená ulice v lepší pozici pro dělení dopravní zátěže. Je trasována v linii ulice Masné a severní přímé části ulice Cejl. Vytváří tedy propojení olomoucké (Zvonařka) a bratislavské (Dornych) radiály na jihu s ulicí Cejl resp. územím Nové Zbrojovky a Starou osadou (skrze nový most v ose ulice Šámalovy), tedy s velkým městským okruhem na severu. V této pro severojižní propojení města důležité trase je rovněž vedena MHD.

Otevírání území

Lze předpokládat, že ohniska rozvoje území budou zažíhány několika aktéry v několika lokalitách. Jednak z veřejných zdrojů (Nová městská třída, zrušení železniční trati) a jednak privátními investicemi (developeři jednotlivých brownfieldů). Městský management (tzv. urban project) je nutným předpokladem úspěšného provedení revitalizace území a vybudování nové čtvrti v bezprostředním sousedství historického centra.