• Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  1 /
 • Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  1 /
 • Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  1 /
 • Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  1 /
 • Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  1 /
 • Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  1 /
 • Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  1 /
 • Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  1 /
 • Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  1 /
 • Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  Rezidence Kohnova cihelna, Brno

  1 /

Rezidence Kohnova cihelna, Brno
2018

team: Pavel Dvořák, Martina Holá, Lenka Ľuptáková, Petr Pelčák, Petr Talanda, Miroslava Zadražilová
vizualizace: KLOSBRUNECKÝ s.r.o.
zadavatel: soukromá osoba

Koncepce
Rezidence Kohnova cihelna je navržena jako pilotní projekt, jehož cílem je navrhnout moderní a udržitelnou bytovou výstavbu. Projekt ukazuje nový přístup k aktivnímu ovlivňování mikroklimatu ve městě a mohl by sloužit jako pozitivní příklad pro budoucí rozvoj města. Na řešeném území je navržen systém modrozelené infrastruktury. Zavedení tohoto systému posiluje městský ekosystém, zlepšuje kvalitu života a poskytuje udržitelné hospodaření s vodou a ochranu před povodněmi. Je to nezbytný proces, který musí být nastartován z důvodu stále častějších výskytů extrémních klimatických jevů (přívalových dešťů a období sucha).

Urbanistická koncepce nové městské čtvrti – dle Územní studie Červený kopec
Nově navržená městská čtvrť na východním svahu Červeného kopce je založena na jasné mřížce s blokovou zástavbou, jejíž bloky jsou otevřené směrem na východ – směrem na výhledy na jižní část města Brna. Bloková zástavba je navržena na terasovitém uspořádání svažitého terénu. Podélná osa těchto teras je orientována především severojižním směrem a vytváří tak vhodné podmínky pro založení hlavní komunikační osy řešeného území mezí ul. Vinohrady a Jihlavskou. Společně s navazující sítí podružných komunikací pak vytváří předpoklad pro fungující a ekonomickou městskou zástavbu bytových domů s příslušnou veřejnou vybaveností a kvalitním veřejným prostorem. Centrem této čtvrti je nově navržené náměstí s výhledem na město, které se nachází v řešeném území. V území jsou uplatněny zásady prostorové kompozice jako jsou osy symetrie, komponované průhledy, náměstí jako těžiště urbanizovaného území, výškové dominanty, nárožní akcenty apod. Severojižní pohledová osa (nově navržená ulice Kohnova) je ukončena budovou s funkcí sociální péče (předpoklad domov s pečovatelskou službou). Západovýchodní pohledová osa je na jedné straně vymezena objektem pro kulturu (předpoklad komunitní centrum, příp. kostel) a na druhé straně ústí na náměstí s výhledem na Petrov a Špilberk. Domy v nárožích náměstí jsou převýšené a definují tak prostor i ve vertikálním směru, zároveň přispívají k lepší orientaci v území a podtrhují jeho význam centra společenského dění v lokalitě. Všechny ulice jsou osazeny dvojřadým stromořadím.