• Nábřeží řeky Svratky, Brno

  Nábřeží řeky Svratky, Brno

  1 /
 • Nábřeží řeky Svratky, Brno

  Nábřeží řeky Svratky, Brno

  1 /
 • Nábřeží řeky Svratky, Brno

  Nábřeží řeky Svratky, Brno

  1 /
 • Nábřeží řeky Svratky, Brno

  Nábřeží řeky Svratky, Brno

  1 /
 • Nábřeží řeky Svratky, Brno

  Nábřeží řeky Svratky, Brno

  1 /
 • Nábřeží řeky Svratky, Brno

  Nábřeží řeky Svratky, Brno

  1 /
 • Nábřeží řeky Svratky, Brno

  Nábřeží řeky Svratky, Brno

  1 /
 • Nábřeží řeky Svratky, Brno

  Nábřeží řeky Svratky, Brno

  1 /
 • Nábřeží řeky Svratky, Brno

  Nábřeží řeky Svratky, Brno

  1 /
 • Nábřeží řeky Svratky, Brno

  Nábřeží řeky Svratky, Brno

  1 /

Nábřeží řeky Svratky, Brno
2017, veřejná soutěž

team: Barbara Bartoňková, Jan Kozák, Lenka Ľuptáková, Jan Rolinc, Petr Uhrín, Miroslava Zadražilová, Filip Zlámal
vodohospodářské řešení: ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové
spolupráce: Stanislav Brtáň, Petr Damek, Karel Doležel, Jiří Kaplan, Tomáš Kulhavý, Petr Soldán, Martin Sucharda, Miloslav Šindlar, Eva Wagnerová
zadavatel: Statutární město Brno

Principem je zvýšení kapacity koryta rozšířením průtočného profilu bez nutnosti použití mobilního hrazení. Rozšíření koryta sníží hladinu Q100 a vyloučí potřebu mobilních zábran. Obnoví dynamiku toku, jeho biodiverzitu, přímý kontakt s hladinou a přírodní kontinuum průtoku řeky městem. Plochu získanou realizací povodňové ochrany využívá jako veřejný prostor. Pravý, přírodní břeh zpřístupní a otevře slunci, na levém, městském vznikne nábřežní promenáda. Přináší obrazu města novou, zásadní kvalitu bez jakýchkoliv vnímatelných protipovodňových opatření.

Základním tématem je uvolnění řeky ze sevření, vytvoření dostatečně širokého koryta pro průtok povodňové vody, renaturalizace řeky a jejích břehů. Ve složeném profilu je přírodě blízká vinoucí se kyneta. Dno a břehy jsou tvarovány tak, aby vytvářely mozaiku biotopů: proudné brodové úseky, pozvolné břehy štěrkových náplavů, hlubší tůně v obloucích, nízko položené bermy a ostrovy s bylinnou vegetací. Renaturalizace zároveň nabídne možnost pobytu v blízkosti vodní hladiny. Nábřežní regulace jsou odstraněny a jejich kámen použit pro stabilizaci dna. Koryto je rozšířeno v maximální míře limitované na levé straně dopravním profilem ulice, na pravé šířkou pozemků umožňujících úpravu břehu. Pravý břeh je po celé délce zpřístupněn k úrovni vodní hladiny z úrovně renaturalizovaného, k řece svažitého terénu, nebo z kamenné náplavky. Ta je navržena stupňovitě tak, že při běžném průtoku je její nejnižší plocha v úrovni hladiny.

Návrh přináší průchodnost celým územím ve fyzickém či vizuálním kontaktu s hladinou. Levý, městský a pravý, přírodní břeh přitom mají rozdílný charakter nábřeží. Na levém je městská promenáda, na pravém dva souběžné chodníky – dlážděný, nezaplavovaný na vrcholu svahu nad hladinou Q100 určený zejména chodcům a bioasfaltový pro chodce i cyklisty při hladině běžného průtoku nad úrovní jednoleté vody. Stávající mosty jsou přelévané, způsobují vzdutí povodňové hladiny a zvyšují její rozliv do města. Mosty, periodicky nákladně generálkované à 15 let, jsou proto nahrazeny novými s komfortními chodníky. Pod novými mosty je možný průchod a průjezd cyklistů.

Na levém břehu je po celé délce nábřežní promenáda šířky 6,5 – 8 m s chodníkem šíře 5 – 6,5 m, který je vyzdvižen třemi, resp. dvěma stupni nad úroveň vozovky a od ní oddělen pruhem vysokých travin a poetickou babykovou alejí ve sponu 10 m. V západním úseku je vykrakorcována 1,5 m nad koryto a její poprsník s přírodní kresbou vrstev pěchovaného betonu plní protipovodňovou funkci. Ve východní části je ocelové zábradlí. Je vybavena lavičkami a má povrch z drenážního betonu pískové barvy. Nábřežní stěny jsou železobetonové. Jejich kamenicky pemrlovaný povrch je traktován v taktu 5 m. Byť prováděn pomocí pneumatického nářadí, přinese charakter bližší přírodě. Rytmus zdí prochází celým nábřežím, promítá se do sponu alejí, sloupů osvětlení atd.

Návrh tvoří přirozený celek, kde jednoduchost je zásadní kvalitou. Ale také silná místa v odpovídajících přirozených pozicích. Soubor silných míst a prostředí jasných charakterů a specifických atmosfér zrodí jednotu, vytvoří celek, nový prvek a kvalitu města.

Výhody řešení:
Není nutné pořizovat, skladovat a periodicky obnovovat mobilní hrazení
Při povodňovém nebezpečí není nutné instalovat mobilní hrazení
Při překročení návrhového průtoku dojde pouze k mírným rozlivům po terénu, nedojde k přelévání vysokého mobilního hrazení a prudkému rozlivu do chráněného prostoru
Větší bezpečnost mostů včetně zachování provozu za extrémní povodně
Snížení problémů s vodou v chráněném prostoru bez nutnosti ji čerpat přes hrazení
Všechny prostředky na protipovodňová opatření jsou investovány do definitivní podoby města a jeho stále přítomné kvality